<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er Personvern?

Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Kilde: Datatilsynet
 

Retten til privatlivets fred

Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer - hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, hvor det heter: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personligeintegritet, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven.

Paragraf 102 i Grunnloven lyder: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Personvern er viktig i et demokratisk samfunn

Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Personvern er også viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. Uten retten til å ha et privatliv vil det ikke være mulig for det enkelte menneske å skape seg et rom til å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, uten å bli forstyrret eller kontrollert av andre.

Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette demokratiet i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet. Den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.

Retten til å bestemme over egne personopplysninger

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Les også: Personvern på 1-2-3

Kilde: Datatilsynet

Motta våre nyeste blogginnlegg!